Addiko Bank Srbija Privacy Policy

Izjava o pristanku

Dajem pristanak da Addiko Bank a.d. Beograd i, na osnovu mog zasebnog pristanka, zaposleni ostalih članica Addiko Bank Group mogu koristiti moje podatke o ličnosti koji su navedeni u ovoj prijavi i i priloženoj radnoj biografiji radi procene moje prijave za posao.

Članice Addiko Bank Group su: Addiko Bank d.d. (Hrvatska), Addiko Bank d.d. (Slovenija), Addiko Bank a.d. (Srbija), Addiko Bank d.d. (Federacija Bosne i Hercegovine), Addiko Bank a.d. (Republika Srpska), Addiko Bank a.d. (Crna Gora) i Addiko Bank AG (Austrija) (zajednički u daljem tekstu: „Addiko Group“).

Pojedinačne članice Addiko Group mogu biti locirane u zemljama za koje još uvek nije utvrđen odgovarajući nivo zaštite podataka i podacima o ličnosti mogu pristupati državni organi u skladu sa lokalnim zakonima. U okviru Addiko Group su primenjene sve adekvatne mere zaštite podataka o ličnosti.

Na osnovu mog pristanka, moji podaci o ličnosti mogu biti otkriveni zaposlenima Addiko Bank Group uz dozvolu Addiko Bank a.d. Beograd, a u vezi sa obradom moje prijave za posao i radi poređenja podataka datih u prijavi sa zahtevima otvorenih pozicija u okviru Addiko Bank Group.

U okviru procesa selekcije ili budućih procesa selekcije u čiju svrhu Addiko Bank a.d. Beograd obrađuje Vaše podatke o ličnosti, Addiko Bank a.d. Beograd nema nameru da Vaše podatke o ličnosti dostavlja licima van Addiko Bank Group.

Podaci o ličnosti kandidata koji se prikupljaju:

 • Puno ime i prezime (ime, prezime, srednje ime, titula)
 • Profilna slika (opciono)
 • Naslov (naziv pozicije)
 • URL profila na socijalnim mrežama (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter i ostale, dozvoljeno je korišćenje svih važećih URL-a)
 • Adresa
 • Email adresa
 • Ime na Skype-u
 • Broj telefona
 • Obrazovanje (naziv institucije, stepen obrazovanja, period)
 • Radna istorija (naziv kompanije, pozicija, period)

U principu, Addiko Bank a.d. Beograd čuva Vaše podatke o ličnosti u bazama podataka do kraja procesa prijavljivanja. Međutim, u cilju procene Vaše adekvatnosti kod budućih otvorenih pozicija, možete se opredeliti da omogućite da Addiko Bank a.d. Beograd čuva Vaše podatke u periodu od najviše 24 meseca. U zavisnosti od izbora,

Vaši podaci će biti obrisani nakon tog roka.
Ukoliko podnesete otvorenu prijavu, Addiko Bank d.d. će čuvati Vaše podatke o ličnosti u periodu od najviše 24 meseca od datuma podnošenja prijave, ili sve dok ne opozovete pristanak u bilo kom trenutku u tom periodu i koristiće ih isključivo u svrhe regrutovanja i selekcije.

Svoje podatke možete pregledati, brisati ili prenositi, a takođe možete i opozvati pristanak u bilo kom trenutku prateći link dat u potvrdnom e-mailu koji ste dobili nakon podnošenja prijave. Ukoliko opozovete svoj pristanak, nećemo više biti u mogućnosti da razmatramo Vašu prijavu za otvorene pozicije.

Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka datog pre opoziva. U odnosu na obradu podataka o ličnosti, imate pravo na pristup svojim podacima o ličnosti, pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, pravo na podnošenje prigovora na obradu i na prenos podataka, sve u skladu sa odredbama odnosnih propisa, nadležnom nadzornom organu, ukoliko smatrate da su prekrštena Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podaci o korišćenju podataka o ličnosti na osnovu pristanka:

Kontrolor:
Addiko Bank a.d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
Tel. 0800 303 303

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, možete se obratiti našem stručnom saradniku za zaštitu podataka,e-mail: dpo.rs@addiko.com 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihvaćanjem ja:

 • Dajem izričit pristanak da Addiko Bank a.d. Beograd može obrađivati sve podatke o ličnosti koje sam naveo/la u podnetoj prijavi ili otkrio/la u postupku podnošenja prijave, uključujući i podatke iz moje radne biografije, preporuke, podatke o zdravstvenom stanju i proverama krivičnih evidencija, ukoliko je to neophodno za određene otvorene pozicije (zajedničini u daljem tekstu „Podaci o ličnosti“), a u svrhu procene moje prijave za posao.

 • Dajem pristanak da moji podaci o ličnosti mogu biti otkriveni samo zaposlenima Addiko Bank Group koji imaju dozvolu od strane Addiko Bank a.d. Beograd u vezi sa obradom moje prijave za posao i u svrhu poređenja podataka datih u prijavi sa zahtevima otvorenih pozicija u okviru Addiko Bank Group.

 • Želim da Addiko Bank a.d. Beograd čuva moje Podatke o ličnosti u roku od najviše 24 meseca od završetka ovog konkretnog procesa regrutovanja u cilju razmatranja moje prijave za buduće otvorene pozicije. (Ukoliko se ne saglasim, moji podaci će biti obrisani nakon završetka ovog konkretnog procesa selekcije).

 • Ukoliko podnesem otvorenu prijavu za posao, dajem pristanak da se moji Podaci o ličnosti navedeni u podnetoj prijavi čuvaju od strane Addiko Bank a.d. Beograd u roku od najviše 24 meseca od datuma podnošenja prijave.